a particulars 

 

Assessorament integral en matèria de Dret Laboral i de Seguretat Social.

 

Tramitació de tot tipus de pensions i prestacions de la Seguretat Social.

 

Compareixença als actes promoguts en matèria d´arbitratge, mediació i conciliació  davant dels organismes corresponents en tot l´ àmbit estatal.

 

Assistència i defensa en actes de judici promoguts davant les jurisdiccions social i contenciosa administrativa en tot l´àmbit estatal.

 

Assistència davant l´Inspecció de Treball.

Preparació i presentació de recursos i reclamacions prèvies en matèria de Seguretat Social.

 

Tramitació d´expedients al Fons de Garantia Salarial.

 

Estudi i seguiment actualitzat de la normativa aplicable.

 

Serveis de Immigració i estrangeria.

 a  empreses 

 

Assessorament integral en matèries de Dret Laboral i de Seguretat Social.

 

Gestió administrativa en matèria laboral: Altes i baixes a la Seguretat Social, contractes, nòmines, accidents de treball, tramitació d´altes i baixes per incapacitat temporal, expedients sancionadors, acomiadaments, etc.

 

Compareixença als actes promoguts en matèria d´arbitratge, mediació i conciliació  davant dels organismes corresponents en tot l´àmbit estatal.

 

Assistència i defensa en actes de judici promoguts davant les jurisdiccions social i contenciosa administrativa en tot l´àmbit estatal.

 

Assistència davant l´Inspecció de Treball.

Recursos en matèria d´actes d´infracció i de cotització a la Seguretat Social.

 

Preparació i tramitació d´expedients de regulació d´ocupació (E.R.O).

 

IRPF - Retencions.

 

Consultoria empresarial: Estudi de costos salarials d'empresa i Seguretat Social. Plans d'empreses.

 

Assessorament en matèria de Recursos Humans i selecció de personal.

 

Estudi i seguiment actualitzat de la normativa aplicable. 

 

Auditoria laboral d'empreses.

informes pericials  

 

Informes pericials caligràfics d’una firma o escrit.

 

Informes pericials grafològics.

 

Informes pericials  documentoscòpics  i tecnològics.

 

Informes pericials sobre testament  hològraf.

 

Informes pericials sobre drets aplicats a la propietat industrial i intel·lectual.


C/ Avinguda Prat de la Riba, 44-48   25008  LLEIDA        Tel. + 34 973  233 125         gabinetlaboral@belinchon.cat

Copyright 2021  ©  Belinchón