1.- INTRODUCCIO

Les presents condicions generals regulen l'ús del portal http://www.belinchon.cat/ de l’empresa  amb domicili a Lleida, amb  domicili a C/ Canyeret, 21-23 2n 1a, i telèfon 973 23 31 25, amb correu electrònic gabinetlaboral@belinchon.cat posa a disposició dels usuaris d'Internet, exclusivament amb la finalitat de proporcionar informació sobre les activitats i serveis relacionats amb el nostre portal, informacio que en cap cas constitueix assessorament juridic.

L'accés i/o utilització del Portal li atribueix la condició d'usuari i implica l'acceptació plena del present avís legal.

Si no accepta aquestes condicions d'ús, s'ha d'abstenir d'accedir i/o utilitzar el portal.

L´acces i/o us de certs serveis pot estar sotmes a certes condicions que poden substituir aquestes normes d´us.

Per a qualsevol suggerència pot enviar un correu electrònic a gabinetlaboral@belinchon.cat

 

2.- TITULAR DE LA WEB

En compliment de l'article 10 de la LSSICE, s'informa de les següents dades:

Denominació: GABINET LABORAL BELINCHÓN, S.L.

Adreça: C/ Canyeret, 21-23  2n 1a

CiF: B25587163

Telèfon: 973233125

Fax: 973222081

E-Mail: gabinetlaboral@belinchon.cat

 

3.- ELS USUARIS

Encara que l'accés i/o utilització del portal no exigeix el registre dels usuaris, és possible que la utilització d'alguns serveis es condicioni al previ acompliment d'un formulari de registre i l´ús per l'usuari d'una clau d'accés, composta d'un codi d'usuari i una contrasenya, que rebrà després d'haver completat el procés de registre.

És per això que en relació amb el procés de registre i a les dades que se li sol·liciten, l'usuari està obligat a facilitar i mantenir la informació de forma veraç, exacta, actualitzada i completa sobre la seva identitat, havent de comunicar qualsevol modificació a gabinetlaboral@belinchon.cat

 

4.- PROPIETAT INTEl·lECTUAL I INDUSTRIAL

L'usuari reconeix que GABINET LABORAL BELINCHÓN, S.L.  és titular exclusiu o té la corresponent llicència dels continguts d'aquesta pàgina web, això és i a titol merament enunciatiu, sobre els textes, missatges, dissenys, logos, codi font, gràfics, imatges, dibuixos, audio, vídeo, productes multimèdia, programari, el "look-and-feel", les marques, els noms comercials i altres signes distintius que apareixen en la mateixa.

L'accés per l'usuari a aquesta pàgina web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, cessió total o parcial o llicència dels esmentats drets de propietat intel·lectual i industrial, ni confereix cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, comunicació pública sense l'autorització prèvia i expressa per escrit dels respectius titulars dels esmentats drets.

S'autoritza l'usuari a accedir, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i/o els elements inserits en la web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu, això és sense finalitats comercials, sempre que es mantingui la indicació sobre l'origen dels mateixos i el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars.

L'usuari es compromet a no suprimir o alterar les mencions com a copyright, ©, ® i TM que apareix en la pagina web.

La remissió per part dels usuaris d´informació, fotografies, textes, comentaris, correus electrònics etc a GABINET LABORAL BELINCHÓN,S.L. implicara el consentiment expres per a cedir el dret d'imatge a GABINET LABORAL BELINCHÓN, S.L.  i implicarà també per aquest simple fet l´otorgament a GABINET LABORAL BELINCHÓN, S.L. d´una llicencia gratuïta, amb caràcter no exclusiu, mundial i per a tot el temps que permiti la legislació vigent per a utilizar la informació o contingut per qualsevol finalitat que inclou, amb carácter enumeratiu i no limitatiu, la reproducció, la comunicació publica, la distribució, la posada a disposició, la transformació, la traducció, la divulgació, el refusar o eliminar la informació, la edició, la incorporació a bases de dades, la explotació comercial, en qualsevol format, mitjà o tecnología actualmente coneguda o que es pugui coneixer en el futur, en tot o en part, d´aquestes informacions o continguts, llicencia que permetrà a GABINET LABORAL BELINCHÓN, S.L. l'autorització per a incorporar i comercialitzar aquets continguts en soports com paper, CD-ROM, DVD, i altres suports analegs, ja siguin analogics o digitals. Igualment, l´usuari otorga el dret a cedir, llicenciar o subllicenciar aquets drets a tercers.

L´usuari es fa responsable que les informacions i/o continguts remesos no infringeixin drets de tercers ni vulneren qualsevol norma i que no es tracta d´informacio confidencial o sotmesa a secret. A mes a mes l’usuari asuméix la obligació de mantenir a GABINET LABORAL BELINCHÓN, S.L. i /o a tots els seus representants, socis, administradors, treballadors i persones vinculades, indemnes i lliures de tota responsabilitat que pogués derivar-se de l’exercici d’accions, judicials o no, que tinguèssin com a causa la transgressió de drets de tercers o de la legislació vigent.

 

5.- LA PROTECCIO DE DADES PERSONALS

Per utilitzar o tenir accés a algun dels continguts i/o serveis del portal, podrà sol·licitar l'acompliment de formularis que impliquen el tractament de dades de caràcter personal.

En compliment del disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, GABINET LABORAL BELINCHÓN, S.L.  li informa que les dades personals que ens comuniqui en aquest acte, inclosa la seva adreça electrònica i aquelles dades a les quals GABINET LABORAL BELINCHÓN, S.L. accedeixi com a conseqüència de la seva navegació o derivades de la relacio establerta amb l´usuari, fins i tot després de la seva finalització, seran tractades en un fitxer el responsable del qual és GABINET LABORAL BELINCHÓN,S.L.

Els destinataris de l'informació són tots els departaments en els que s'organitza GABINET LABORAL BELINCHÓN, S.L.  i la finalitat de la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal es  l´establiment de la relació entre ambdues parts, l'execució, la gestió, l´administració, la prestació, l´ampliació i la millora dels serveis.

Les dades personals tambe es tractaran amb finalitats publicitaries, per a trametre per GABINET LABORAL BELINCHÓN, S.L i per qualsevol mitjà, incloent el correu electrònic, fax, els SMS i qualsevol altre mitjà equivalent, informació de serveis oferts per GABINET LABORAL BELINCHÓN, S.L o per tercers relacionats amb el dret i les noves tecnologies, la informàtica i les telecomunicacions.

 

L'usuari manifesta que les dades subministrades en aquest acte i les que pugui subministrar en el futur responen a la realitat, son exactes i estan actualitzades, obligant-se a comunicar qualsevol modificació o variació de les mateixes a GABINET LABORAL BELINCHÓN, S.L.

Si el client facilita dades personals d´altres persones fisiques, s´obliga a acomplir respecte d´aquestes dades les obligacions derivades de la llei 15/1999 (LOPD), especificament les obligacions d´informar i demanar el consentiment a les persones titulars de les dades personals.

L'acompliment del formulari de registre i la seva acceptació mitjançant el click del botó, així com la remissió de qualsevol informació a través de qualsevol tipus de formulari electrònic, per correu electrònic, fax, SMS o mitjans equivalents, comporta que l'usuari manifesta expressament i inequívocament el seu consentiment (art. 6 LOPD) perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades al fitxer de GABINET LABORAL BELINCHÓN, S.L i per tant tractades en els termes exposats.

Malgrat que GABINET LABORAL BELINCHÓN, S.L ha adoptat els nivells de seguretat necessaris, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

Els usuaris que hagin facilitat les seves dades podran adreçar-se a GABINET LABORAL BELINCHÓN, S.L com a responsable del fitxer per exercitar els drets d'accés, rectificació o cancel.lació de dades i oposició de l'ús i cessió de les mateixes, així com el dret de revocar el consentiment prestat, mitjançant sol.licitud escrita i signada dirigida a la següent direcció: C/ Canyeret, 21-23 2n 1a - LLEIDA.  La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o passaport i quin es el dret exercitat.

 

6.- LA LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIO

GABINET LABORAL BELINCHÓN, S.L posa a disposició dels Usuaris "links" a efectes purament informatius però sense que GABINET LABORAL BELINCHÓN, S.L  conegui, controli, avali o recomani els continguts, productes o serveis facilitats pels llocs web als que s'estableixen enllaços.

És per això que GABINET LABORAL BELINCHÓN, S.L no assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web en la qual s'estableix un enllaç des de GABINET LABORAL BELINCHÓN, S.L.

Qualsevol persona que vulgui incloure dins de la seva pàgina Web un enllaç o link cap a la pàgina web de GABINET LABORAL BELINCHÓN, S.L haurà de complir les condicions següents:

1.- el link sol es permetrà a la pàgina d'inici, això és GABINET LABORAL BELINCHÓN, S.L  estant prohibits els links profunds (deep link) i els frames.

2.- no es realitzaran amb l'enllaç, manifestacions o indicacions falses, incorrectes, o denigratories, ni contràries a la llei, la moral o els bons costums, sobre GABINET LABORAL BELINCHÓN, S.L els seus directius, socis, els seus empleats, etc.

3.- no s'autoritzen enllaços des de pagines que continguin continguts il·lícits o il·legals, manifestacions degradants, etc.

4.- l'establiment del link no suposa que entre GABINET LABORAL BELINCHÓN, S.L i el titular de la pàgina web en la qual s'estableixi algun tipus de vincle o de relació jurídica.

5.- GABINET LABORAL BELINCHÓN, S.L no serà responsable dels continguts o serveis oferts en la web des de la que es realitza el link.

 

7.- RESPONSABILITAT

L'usuari accepta que l'ús del portal, dels continguts i/o dels serveis es du a terme sota la seva responsabilitat única i exclusiva i que GABINET LABORAL BELINCHÓN, S.L no concedeix cap garantia sobre la disponibilitat i continuïtat del funcionament del mateix, ni dels continguts i/o serveis que s'incorporen.

GABINET LABORAL BELINCHÓN, S.L amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del portal i dels continguts i/o serveis que s'incorporen.

 

8.- INTERRUPCIO, SUSPENSIO i CANCEl·lACIO

GABINET LABORAL BELINCHÓN, S.L realitzarà tots els esforços raonables per garantir l'accessibilitat i disponibilitat del portal durant tots els dies de l'any.

No obstant això, GABINET LABORAL BELINCHÓN, S.L es reserva el dret que li reconeix l´usuari a alterar, eliminar, interrompre, suspendre i/o cancel·lar l'accés, els serveis i/o els continguts sense preavís previ i en qualsevol moment.

 

9.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIO

Les presents Condicions Generals s'interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola.

 

No obstant això, si la normativa possibilita que les parts puguin renunciar al seu fur i sotmetre's a un altre, GABINET LABORAL BELINCHÓN, S.L i l'usuari, en aquets acte amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten per a la resolució de qualsevol controversia, en referència a la validesa, interpretació, execució, compliment, resolució, etc als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida.