17-3-2020        COMUNICAT REFERENT AL COVID-19

 

Estimats clients,

 

Com a conseqüència de la publicació, el passat dia 14 de març de 2020, del Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de la crisi sanitària, ocasionada pel COVID-19 (Coronavirus), en el que , entre d'altres coses, es preveu la limitació de la llibertat de circulació de les persones, i amb la finalitat d'intentar minimitzar els riscos de transmissió del virus esmentat, us fem avinent que temporalment SUSPENEM L'ATENCIÓ PRESENCIAL EN EL NOSTRE DESPATX, INICIALMENT FINS EL PROPER DIA 27 DE MARÇ, tot i que la nostra prestació de serveis es continua duent a terme de forma telemàtica, ja sigui per contacte telefònic a través del número habitual (973 233 125) o per correu electrònic, també a les adreces habituals que tot seguit us recordem: 

 

gabinetlaboral@belinchon.cat

fbelinchon@belinchon.cat

pgonzalez@belinchon.cat

mjuni@belinchon.cat

 

Salutacions coordials.

 

 

2-1-2018

Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2018

 

Link a la publicació:

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-11639

 

 

3-1-2018

Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2018.

 

Link a la publicació:

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-15848

 

 


27-11-2015

 

Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET.

 

Link a la publicació:

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/01/pdfs/BOE-A-2015-12999.pdf

 

 

 

28-2-2015

 

Reial decret llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social.

 

Link a la publicació:

 

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/02/28/pdfs/BOE-A-2015-2109-C.pdf

25-7-2015

 

Real Decreto 708/2015, de 24 de julio, por el que se modifican diversos reglamentos generales en el ámbito de la Seguridad Social para la aplicación y desarrollo de la Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social, y de otras disposiciones legales.

 

Link a la publicació:

 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/25/pdfs/BOE-A-2015-8339.pdf

11-11-2014

 

Orden ESS/2098/2014, de 6 de noviembre, por la que se modifica el anexo de la Orden de 27 de diciembre de 1994, por la que se aprueba el modelo de recibo individual de salarios.

 

Link a la publicació:

 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/11/pdfs/BOE-A-2014-11637.pdf

 21-7-2014

 

Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración.

 

Link a la publicació: 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/21/pdfs/BOE-A-2014-7684.pdf